Ferit Kam Hayatı, Yaşamı

May 13th, 2014

1864 doğumlu Metinler şerhi müderrisi, yazar, şâir, fikir adamı. Özellikle klasik Tük ve Fars edebiyatı inceleme ve şerhleri ile tanınmıştır.İstanbul’un Beylerbeyi semtinde 1864’te yılında dünyaya geldi. Askerî hekim Ahmed Muhtar Paşa ile Fatma Fıtnat Hanım’ın oğludur. Baba tarafı Çankırı asıllı olan Ferit Kam’ın annesi Âtıf Efendi Kütüphanesi’nin bânisi Defterdar Âtıf Efendi’nin torununun kızıdır. Beyler beyi’nde başladığı ilk tahsilini hususî hocalardan Arapça, Fransızca ve Farsça öğrenerek geliştirdi. 1880’de babasının yönlendirmesiyle Mekteb-i Tıbbiye’ye girdiyse de 1882’de burayı bırakarak Mekteb-i Hukuk’a kayıt yaprırdı. babsı ölünce burayı da bırakmak zorunda kaldı. Fakat hususî lisan derslerini bırakmadı.1887’de Hariciye Nezareti Tercüme Odası’nda memuriyete başladı. Ertesi yıl imtihanla Fransızca muallimi olarak Beylerbeyi Rüşdiyesi’ne geçti. 1889’da Fatma Rukiye Hanım’la evlendi. 1905’te Müderris Mustafa Âsım Efendi’nin (?-1945) Fâtih Cami’indeki derslerini takip ederek icazenâme aldı.1908’de Sırat-ı Müstakim’i çıkaranlar arasında yer alarak burada yazılar yazdı, kitaplarını tefrika etti. Mehmet Âkif, [[Fatin Gökmen, Tahir’ul-Mevlevî, İsmail Sâib Sencer, Babanzâde Ahmed Nâim, İzmirli İsmail Hakkı, Süleyman Nazif gibi münevverlerle bir arada oldu. 1914 de Darü’l-Fünûn Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Müderrisi olarak burada Âsar-ı Edebiye Tedkikatı derslerini okuttu. 1917’de Süleymaniye Medresesi]] Felsefe-i Umumiyye Tarihi Müderrisi oldu. 1918’de Darü’l Hikmeti’l- İslâmiye’ye azalığına getirildi. 1919’da Darü’l-Fünûn Edebiyat Fakültesi Şerh-i Mütûn müderrisliğine tayin olundu. Buradaki dersleriyle Türk ve Şark edebiyatlarına ait edebî metinleri bilhassa şiirleri şerhetme tarzında bugün de devam eden yeni bir çığır açtı.

Bir önceki yazımız olan Fatih Mehmet Erkoç Hayatı, Yaşamı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Tags:
No comments yet.

Son Yorumlar

kelebek mirc - kelebek sohbet odaları - kelebek chat - zurna mirc - zurna sohbet - güzel sözler

KelebekFinal Ailesi olarak itibari ile güncellenmiştir.